Etusivulle

Yhdistyksestä

      Ajankohtaista
      Kustannustoimittajan työstä
      Koulutus ja tapahtumat
      Historia
      Hallitus
      Vuosikokous
      Logo
      Säännöt
      Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke     

1. Rekisterinpitäjä

Kustannustoimittajat ry.
℅ Ulla Paavilainen
Pietarinkatu 24 A 5
00150 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kustannustoimittajat ry:n jäsenrekisterinhoitaja
jasenasiat@kustannustoimittajat.fi

3. Rekisterin nimi

Kustannustoimittajat ry:n toimintaan liittyvä jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • jäsentoiminta, kuten jäsentiedotteiden ja jäsenmaksulaskujen postitus sekä sähköpostitse tapahtuva tiedotus,
  • henkilöstöhallinnon ja palkkioiden hoito sekä
  • yhteistyösuhteiden hoito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidystä toiminnan tarkoitusta varten seuraavia henkilötietoja:

  • nimi
  • asuinpaikkakunta
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • ammattinimike
  • koulutus ja
  • työnantaja / tieto freelancerina toimimisesta.

Muuta henkilötietoa, kuten organisaatio tai yhteistyötaho, henkilötunnus tai pankkitilin numero, voi syntyä myös yhdistyksen sisäisessä toiminnassa satunnaisesti mutta kerätty tieto poistetaan, kun sitä ei enää tarvita.

Yhdistys ei kerää eikä jaa yhdistyksen ulkopuolisia henkilötietoja.

Yhdistys ei kerää eikä käsittele arkaluontoista henkilötietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään henkilöiltä ja yhdistyksen jäseniltä suostumukseen perustuen joko suoraan puhelimitse, sähköpostitse tai jäsenhakemuslomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kustannustoimittajat ry luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille.

Yhdistyksen osoitetiedot ja sääntömääräisten allekirjoittajien tiedot luovutetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistysrekisteriä varten hallituksen kokoonpanon muuttuessa.

Yhdistyksen käyttämälle pankille luovutetaan kulloisenkin taloudenhoitajan ja allekirjoitusoikeuksilla varustettujen hallituksen jäsenten nimet, osoitteet ja henkilötunnukset.

Verohallinnolle luovutetaan tarvittaessa yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus veroilmoituksen teon yhteydessä verohallinnon sähköisen palvelun kautta.

Yhdistyksen muiden jäsenten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen omaa suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme kaikkien käsiteltävien henkilötietojesi luottamuksellisuutta ja edellytämme tätä myös yhteistyötahoiltamme kuten käyttämältämme jäsenrekisteriohjelmalta (FloMembers Oy).

Tietokannat, joihin rekisterien tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Huolehdimme, että ainoastaan niillä yhdistyksen henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän toimenkuvansa hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä toistaiseksi, kunnes jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, hänet erotetaan tai jäsen pyytää poistamaan tietonsa osittain tai kokonaan. Kirjanpitolain, yhdistyslain tai muiden soveltuvien lakivelvoitteiden perusteella tietoja voidaan kuitenkin joutua säilyttämään pidempään kuin edellä on mainittu.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä sekä saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen: jasenasiat@kustannustoimittajat.fi

Pyyntö käsitellään kuukauden sisällä tai muutoin kohtuullisessa ajassa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua, tietojen täydentämistä ja henkilötietojen poistamista.

Tietojen korjaamista koskevat pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse
osoitteeseen:
jasenasiat@kustannustoimittajat.fi

Pyyntö käsitellään kuukauden sisällä tai muutoin kohtuullisessa ajassa.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamista sovellettavassa laissa tai yhdistyksen säännöissä säädetyllä perusteella (oikeutettu etu).

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuin- tai työpaikka sijaitsee, katsoessaan, että rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt sähköpostitse
osoitteeseen:
jasenasiat@kustannustoimittajat.fi

Pyynnöt käsitellään kuukauden sisällä tai muutoin kohtuullisessa ajassa.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta.

Lauseke on laadittu 9.11.2023.


Tähän lausekkeeseen on sovellettu tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita: https://www.tietosuoja.fi/fi/