Etusivulle

Yhdistyksestä

      Ajankohtaista
      Kustannustoimittajan työstä
      Koulutus ja tapahtumat
      Historia
      Hallitus
      Vuosikokous
     
Logo
      Säännöt 
      Tietosuojalauseke

Säännöt


Yhdistyksen nimi on Kustannustoimittajat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen kustannustoimittajien ammatillista kehitystä ja hyvinvointia.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä vapaa-ajan toimintaa. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja.

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla kerätä varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Yhdistys voi myöntää varoistaan stipendejä yhdistyksen hallituksen harkinnan mukaan.

Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan vastaavien tarkoitusperien hyväksi toimivien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi hakemuksesta päästä jokainen kustannustoimittajana tai muissa toimituksellisissa tehtävissä toimiva henkilö. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Kannattajajäsenenä voi olla joko yksityinen tai oikeushenkilö.
Jäseneksi ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

5 §
Yhdistyksen jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka vuosikokous päättää kummankin jäsenryhmän osalta erikseen.

6 §
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai on muuten toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä sekä sen työtä ja päämääriä taikka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta tilikauden päättyessä.

7 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa ja johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi 4-7 kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on vähintään puolet hallituksesta, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Yhdistyksen kaikkiin kokouksiin voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

8 §
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja sihteerin keskuudestaan sekä taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

9 §
Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen kokouksissa hyväksyttyjen suuntaviivojen ja toimeksiantojen mukaisesti yhdistyksen toimintaa ja vastaa taloudenhoidosta. Hallitus voi asettaa toimikuntia hoitamaan erikoistehtäviä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi valtuuttaa sihteerin, taloudenhoitajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan
yhdistyksen nimen.

11 §
Yhdistyksen hallintoa ja taloutta tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

12 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tarkastettaviksi yhdistyksen toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee ennen vuosikokousta antaa toiminnantarkastuskertomus, joka sisältää lausunnon vastuuvapauden myöntämisestä.

13 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen vuosikokouksen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa toisen äänioikeutetun jäsenen käyttämään äänioikeuttaan. Jäsen voi äänestää valtakirjalla enintään kahden muun jäsenen puolesta. Kannattajajäsenillä on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
    1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
    2. esitetään yhdistyksen edellisen toimintavuoden vuosikertomus;
    3. esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä päätetään
        tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
    4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä hallituksen jäsenten ja toiminnantarkas-
        tajan palkkiosta;
    5. hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten;
    6. valitaan hallituksen puheenjohtaja;
    7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittava määrä hallituksen  
       jäseniä;
    8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvan vuoden taloutta ja  
        hallintoa tarkastamaan;
    9. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

15 §
Päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät nämä säännöt tai yhdistyslaki muuta määrää.

(Huom. Yksinkertainen enemmistö = eniten ääniä useammasta kuin kahdesta vaihtoehdosta, yhdenkin äänen ero riittää)

(Huom. YhdL 27§ 1 mom. 3 kohta mainitsee myös yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisen päättämisen 3/4 enemmistöllä)

16 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4:n enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Säännöt astuneet voimaan: 12.4.2023